Tổ chức nhân sự

Vận hành hàng ngày quyết định trực tiếp tới hiệu quả khai thác tòa nhà văn phòng. Quy trình đúng là điều kiện cần. Con người đúng là điều kiện đủ. Hiểu được điều ấy, SOVIBAN luôn chú trọng tới hoạt động tổ chức và huấn luyện nhân sự quản lý tòa nhà. Các công việc tư vấn bao gồm:

  • Xây dựng sơ đồ tổ chức quản lý vận hành
  • Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng vị trí
  • Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện nhân sự quản lý vận hành.
  • Cung cấp nhân sự quản lý tòa nhà
  • Tư vấn việc sắp xếp nhân sự hiện hữu đáp ứng yêu cầu quản lý mới
  • Cung cấp nhân sự chuyên môn hỗ trợ trong giai đoạn đầu hoạt động của tòa nhà
  • Tư vấn lựa chọn nhà thầu dịch vụ thuê ngoài
  • Kiểm soát các hoạt động của tòa nhà theo các quy trình đã thiết lập.

0902 904 797
icons8-exercise-96 chat-active-icon